Integriteit & klachtenprocedure

Integriteit & klachtenprocedure

KRK MAKELAARS | TAXATEURS | HYPOTHEKEN | VERZEKERINGEN

De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM, is de grootste brancheorganisatie in Nederland op het gebied van onroerend goed. De makelaars van de Dynamis Makelaarsgroep, waaronder wij, zijn lid van NVM. Dit is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. De vakgroep NVM Business is gespecialiseerd in commercieel vastgoed (kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels en horeca) en bestaat uit 700 makelaars. NVM Business makelaars onderscheiden zich op grond van hun deskundigheid en kennis van de regionale markten waarin zij actief zijn. NVM Business geeft via educatie en research doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Daarnaast zorgt zij voor belangenbehartiging richting overheid en politiek. NVM Business wil een autoriteit op het gebied van commercieel vastgoed worden door hoge eisen te stellen aan de deskundigheid van de leden, zeer professionele research & development activiteiten en het bevorderen van de integriteit binnen de branche. Het lidmaatschap van NVM is geeft Dynamis, en dus KRK, een label van kwaliteit en integriteit. Wij handelen volgens de drie kernwaarden van NVM: deskundigheid, betrouwbaarheid en zekerheid.

Deskundigheid

 • Een NVM-makelaar is goed opgeleid en houdt zijn kennis permanent op peil.
 • Ook medewerkers zijn goed opgeleid en gecertificeerd, zodat u de kwaliteit kunt verwachten waar u recht op heeft.
 • De NVM-makelaar kent de markt goed.
 • Een NVM-makelaar adviseert over alle aspecten van aan- of verkoop. Hij heeft bouwkundig inzicht en is op de hoogte van de juridische haken en ogen.
 • Een NVM-makelaar beschikt over een enorme NVM-database met informatie. Daardoor kan hij uitstekend advies geven en onderbouwen.

Betrouwbaarheid

 • Een NVM-makelaar gedraagt zich volgens de NVM-Erecode. Hij treedt niet op voor twee opdrachtgevers met tegenstrijdige belangen.
 • Een NVM-makelaar behartigt de belangen van zijn opdrachtgever en is niet afhankelijk van een bepaalde bank of verzekeringsmaatschappij.

Zekerheid

 • Een NVM-makelaar is verplicht verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid, waardoor hij geen financiële risico’s loopt.
 • Voor eventuele klachten over en geschillen met uw NVM-makelaar kunt u terecht bij de afdeling Consumentenvoorlichting van de NVM en indien nodig een beroep doen op de geschillencommissie van de NVM en de onafhankelijke tuchtrechtspraak.
 • U kunt bij veel NVM-makelaars een NVM Huisgarantie afsluiten, waardoor u ingedekt bent voor eventuele verborgen gebreken aan uw woning.

Downloads

Meer dan 90 makelaars van Dynamis zijn VastgoedCert-gecertificeerd. VastgoedCert is hèt kwaliteitsregister van makelaars o.z. Sinds er geen wettelijke beëdiging meer is, mag iedereen zich makelaar of taxateur noemen. Daarom is in 2004 de Stichting VastgoedCert opgericht, een branchebreed platform dat gecertificeerde makelaars in onroerende zaken registreert op basis van hun vakbekwaamheid.

Bij VastgoedCert zijn ruim 6.500 gecertificeerde makelaars geregistreerd. Deze makelaars worden gecertificeerd door een Certificerende Instelling (KEMA) op basis van de vereisten die VastgoedCert heeft opgesteld. Deze eisen zijn vastgelegd in een certificatieschema. Om te kunnen toetreden tot één of meerdere Kamers van VastgoedCert moet een makelaar aantonen dat hij aan alle gestelde vakbekwaamheidseisen voor deze Kamer voldoet.

Om deze certificering te behouden moeten Vastgoedcert gecertificeerde makelaars jaarlijks cursussen volgen.

Meer dan 125 makelaars en taxateurs van Dynamis staan geregistreerd in het Nederlandse Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Het NRVT is het centrale register van gekwalificeerde vastgoedtaxateurs en bewaakt, waarborgt en bevorderd de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient hierbij het publiek belang van vastgoedwaarderingen.

Bij het NRVT zijn ruim 6.600 taxateurs geregistreerd. Het NRTV kent haar eigen tuchtrecht stelsel, dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs.

De geregistreerde Register-Taxateurs werken volgens erkende gedrags- en beroepsregels van het NRVT en de internationale richtlijnen EVS/IVS. Daarnaast werken zij conform de kamerreglementen (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch vastgoed, Wonen en WOZ). Iedere kamer is verantwoordelijk voor de uitwerking van de algemene regels naar het eigen deelgebied. De Register-Taxateur onderwerpt zich daarbij ook aan het centrale tuchtrecht van het NRVT.

Om de NRVT registratie te behouden moeten taxateurs jaarlijks cursussen volgen.

Dynamis is regulated by the RICS. Dit certificaat garandeert dat Dynamis de strikte gedragscode van de RICS hanteert en de hoogste professionele en ethische normen nastreeft. Dynamis heeft op elk kantoor RICS-gecertificeerde leden. RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) is een van de meest toonaangevende regelgevende instanties ter wereld, die op onafhankelijke wijze en in het algemeen belang van de gehele vastgoedsector haar opinie uitdraagt. Vanuit de basis waarin kwaliteit en integriteit als hoogste goed gelden, worden zo normen gesteld, adviezen geleverd en arbitragezaken gevoerd.

Binnen Kuijs Reinder Kakes Makelaars & Adviseurs zijn 3 van de vennoten RICS-gecertificeerd:

 • mr Sander Heidinga MRICS REV RM RT
 • Edwin Doets MRICS RM RT
 • Marc Wolthuis MRICS RM RT

We zijn partner van het Green BuildInvest Initiative. Zij verbinden een groep van vooraanstaande investeerders, projectontwikkelaars, banken, gemeenten, woningcorporaties, vertegenwoordigers en eigenaren van commercieel vastgoed, openbare instellingen, bouwbedrijven, beleidsmakers en onderzoeksfaciliteiten aan elkaar. Met als doel het energieverbruik en de CO2-uitstoot in de bouw- en vastgoedsector sterk terug te dringen.

Klachtenprocedure

KRK neemt een proactieve houding aan ten opzichte van klanttevredenheid. Onze klachtenprocedure is vastgelegd en legt uit hoe een klacht kan worden ingediend. De klachtenprocedure kent drie stappen.

Deze stap geeft KRK de mogelijkheid om uw klacht in behandeling te nemen. KRK probeert de klacht naar uw tevredenheid op te lossen. Als u met ons gesproken heeft over uw klacht, vragen wij u de informatie over de klacht op papier te zetten. We vragen u dit te doen om een goed beeld te krijgen van uw klacht. De schriftelijke klacht kunt u sturen aan:

KRK Makelaars
T.a.v. het directiesecretariaat
Westzijde 340
1506 GK Zaandam
E-mail: directiesecretariaat@krk.nl

We nemen uw klacht zo snel mogelijk in behandeling. Binnen zeven dagen ontvangt u van ons bericht dat wij uw klacht ontvangen hebben. Binnen 28 dagen ontvangt u van ons een reactie op uw klacht. Indien het voor ons niet mogelijk is binnen 28 dagen een reactie op uw klacht te geven, ontvangt u binnen deze termijn een bericht waarin wij specificeren waarom wij nog geen reactie kunnen geven en een prognose binnen welke termijn wij dit wel kunnen.

Als u niet tevreden bent met de door ons aangedragen oplossing, dan kunt u kiezen voor stap twee.

Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u kiezen voor een second opinion door een onafhankelijke partij. In Nederland is dit:

Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA)
Postbus 19290
3501 DG Utrecht
Tel: 030-2343222
Fax: 030-2300125
Website: www.raadvanarbitrage.nl

Omdat Dynamis ‘Regulated bij RICS’ voert, kunt u vragen over onze klachtenprocedure ook stellen aan:

RICS Europe
Rue Ducale 67
B-1000 Brussel
België
Tel: 0032-2-7331019
Fax: 0032-2-7429748
E-mail: ricseurope@rics.org
Website: www.rics.org

NVM hanteert het standpunt dat een makelaar in eerste instantie de gelegenheid behoort te krijgen om klachten over hem of zijn kantoor zelf op te lossen. Bij het behandelen van klachten is KRK daarmee uw eerste aanspreekpunt. Mocht u echter van mening zijn dat uw klacht niet afdoende is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot NVM, die een eigen klachtenprocedure kent.

De taxateur die zich inschrijft in het register van het NRVT is onderworpen aan de statuten en de reglementen van het NRVT en derhalve ook aan tuchtrechtspraak. Dat betekent dat hij voor zijn handelen of nalaten in strijd met de Algemene gedrags- en beroepsregels en/of andere reglementen van het NVRT, individueel ter verantwoording kan worden geroepen voor het centraal ingericht en onafhankelijk opererend tuchtcollege van de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT (STNRVT). De STNRVT is onafhankelijk van het NRVT, kent een eigen bestuur, statuten en reglementen.

Klachten kunnen worden ingediend door belanghebbenden, opdrachtgevers of door het NRVT. Klachten worden ingediend bij het klachtenbureau van de STNRVT. De klacht wordt vervolgens behandeld door een onafhankelijk tuchtcollege.

U kunt een klacht indienen bij het klachtenbureau STNRVT via: info@nrvttucht.nl

Postadres:
Stichting Tuchtrechtspraak NRVT
Postbus 4136
3006 AC ROTTERDAM

Klachtenprocedure Verzekeren & HypotheekNet

Een goede relatie met u als klant vinden wij belangrijk. Wij willen graag dat u tevreden bent over de dienstverlening van KRK Verzekeren. Toch kan het gebeuren dat zaken anders lopen dan gewenst. Mocht u niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan hopen wij dat u dat zo snel mogelijk kenbaar wilt maken, zodat wij daar ook snel op kunnen reageren. Heeft u een klacht over KRK Verzekeren of over de dienstverlening? Dan raden wij u aan het volgende te doen.

Meld uw klacht in eerste instantie bij uw adviseur. Deze zoekt, als het nodig is in overleg met een collega, naar een passende oplossing.

Heeft het overleg met uw adviseur en/of de direct betrokkenen geen bevredigend resultaat opgeleverd? Dan kunt u een formele klacht indienen bij de directie van KRK Verzekeren en HypotheekNet. U kunt een brief sturen aan:

KRK Verzekeren of HypotheekNet
t.a.v. de directie
Provinciale weg 1
1561 KK Krommenie

U kunt ons ook mailen via info@krkverzekeren.nl of serviceteam@hypnet.nl

Als ook uw formele klacht over uw financiële product of dienstverlening van KRK Verzekeren niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke Ombudsman Financiële Dienstverlening. Dit moet u doen binnen drie maanden nadat u u een definitieve reactie van KRK Verzekeren hebt gekregen. De Ombudsman maakt deel uit van het KiFiD en bemiddelt tussen partijen. Het adres van de Ombudsman is:

KiFiD
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG

Aan het indienen van een klacht bij het KiFiD zijn kosten verbonden.

Indien het geschil niet door bemiddeling van de Ombudsman tot een bevredigende oplossing is gebracht, is het in het algemeen mogelijk om uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het KiFiD. Dit moet dit doen binnen drie maanden nadat u het oordeel van de Ombudsman hebt vernomen. In principe is de uitspraak van de Geschillencommissie bindend voor beide partijen. Meer informatie is te vinden op www.kifid.nl.

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Heeft u een formele klacht over uw zorgverzekeringsproduct, die door KRK Verzekeren niet naar tevredenheid is opgelost? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen of de Ombudsman Zorgverzekeringen van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. Dit moet u doen binnen één jaar (Ombudsman) of binnen twee jaar (Geschillencommissie), nadat u een definitieve reactie van KRK Verzekeren hebt gekregen. Het adres van de Geschillencommissie en de Ombudsman is:

SKGZ
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Postbus 291
3700 AG ZEIST
Telefoon: 030-6988360

Wilt u geen gebruik maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of vindt u de behandeling of de uitkomst hiervan niet bevredigend? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Review policies

KRK maakt gebruik van verschillende onafhankelijke tools om reviews te verzamelen over haar afdelingen woningmakelaardij, hypotheken en verzekeren. De policy per tool vindt u hieronder.

Voor het verzamelen van reviews gebruiken wij de software van 5-sterrenspecialist en conformeren wij ons aan de richtlijnen van het onafhankelijke platform. Alleen klanten die daadwerkelijk een product gekocht hebben of een service-ervaring gehad hebben, worden uitgenodigd om een review te geven via 5-sterrenspecialist. Het volledige overzicht van de richtlijnen van het onafhankelijke platform van 5-sterrenspecialist kunt u via deze link terugvinden.

Voor het verzamelen van reviews gebruiken wij Advieskeuze.nl en conformeren wij ons aan de richtlijnen van dit onafhankelijke platform. Alleen klanten die daadwerkelijk contact hebben gehad worden uitgenodigd om een review te geven op Advieskeuze.nl. De klant verklaart daarbij dat de review is ingevuld op basis van de eigen ervaring met ons als dienstverlener en dat de review een oprechte mening bevat. Tevens dient te worden aangegeven dat de klant geen familie van, een eigenaar of medewerker van ons bedrijf is of (zakelijke) belangen heeft bij het geven van deze review. Tot slot wordt door de klant bevestigd dat er niets door ons is aangeboden in ruil voor de review. Advieskeuze.nl controleert iedere review of deze voldoet aan de spelregels. Het volledige overzicht van de richtlijnen van het onafhankelijke platform van Advieskeuze.nl kunt u via deze link terugvinden.

Voor het verzamelen van reviews over de woningmakelaardij gebruiken wij de software van Insocial en conformeren wij ons aan hun richtlijnen. Enkel klanten van KRK ontvangen een persoonlijke uitnodiging om feedback achter te laten en door de meegestuurde metadata kunnen wij de reviews verifiëren op echtheid en klantgegevens. De volledige richtlijnen van Insocial leest u hier.