Dubbelebuurt 18 , 1521 DC, Wormerveer

  • E
€ 850.000 k.k.
Zaandam
Heeft u vragen?
Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Omschrijving

TE KOOP: Beleggings- / Renovatie-object Renovatie-object voor 8 (sociale-)huurwoningen gelegen aan de Dubbelebuurt 18 in Wormerveer. LOCATIE EN BEREIKBAARHEID Het object is gelegen op loopafstand van de bruisende Zaanbocht, waar een verzameling van winkels,...

Toon meer

Kenmerken

TE KOOP: Beleggings- / Renovatie-object
Renovatie-object voor 8 (sociale-)huurwoningen gelegen aan de Dubbelebuurt 18 in Wormerveer.

LOCATIE EN BEREIKBAARHEID
Het object is gelegen op loopafstand van de bruisende Zaanbocht, waar een verzameling van winkels, restaurants voorzieningen bevinden. Vanwege de ligging parallel achter de Provincialeweg en de nauwe verbinding naar de Rijkswegen A8 en A9 is deze locatie uitstekend bereikbaar met de auto. Daarnaast ligt het NS Station Wormerveer op loopafstand en zijn de omliggende dorpen eenvoudig en snel te bereiken met de fiets. In slechts 20 minuten fietsen sta je in het centrum van Zaandam.

INDELING - oppervlakte
Begane grond
Dubbelebuurt 18: ca. 35m².
Dubbelebuurt 18-A: ca. 40m², inclusief een kleine berging.
Dubbelebuurt 18-B: ca. 50m², inclusief een kleine berging én een tuin van ca. 15,8 m².

Eerste verdieping
Dubbelebuurt 18-C: ca. 34m², inclusief een kleine berging én een balkon.
Dubbelebuurt 18-D: ca. 35m², inclusief een kleine berging én een balkon.
Dubbelebuurt 18-E: ca. 38m², inclusief inpandige berging én een balkon.

Tweede verdieping
Dubbelebuurt 18-F: ca. 31m².
Dubbelebuurt 18-G: ca. 40m², inclusief inpandige berging.

BIJZONDERHEDEN
In de koopovereenkomst worden aanvullende artikelen opgenomen inzake de oplevering, zekerheidsstelling, monumenten wetgeving en andere zaken van toepassing op de verkoop van onderhavig object.

PARKEREN
Parkeerterrein aan de achterzijde met fietsenstalling.

KADASTER
Gemeente: Wormerveer
Sectie: B
Nummer: 6321 (gedeeltelijk)
Groot circa: 582m2

Kadastrale inmeting dient nog te worden uitgevoerd.
Bijzondere erfdienstbaarheden:
- Recht van overpad en stalling van motorvoertuig ten behoeve van Frobelstraat 26-28
- Recht van gebruik fietsenstallen ten behoeve van Frobelstraat 22-28.

BESTEMMING
Op basis van het bestemmingsplan Wormerveer (2012):
Enkelbestemming: Wonen

Voor verdere toelichting verwijzen wij u graag naar het hierboven genoemde bestemmingsplan of naar www.ruimtelijkeplannen.nl.

VRAAGPRIJS
€ 850.000,- k.k.

KOSTEN KOPER
De koop is kosten koper. Dat wil zeggen dat de verschuldigde overdrachtsbelasting (10,4%) en notariskosten in rekening gebracht worden bij de koper.

AANVAARDING
In overleg.

ENERGIELABEL
Dit object is voorzien van:
Dubbele buurt 18a Label: E
Dubbele buurt 18b Label: D
Dubbele buurt 18c Label: E
Dubbele buurt 18d Label: E
Dubbele buurt 18e Label: E
Geldigheid: 30 november 2026

WWFT
Als bemiddelaar bij de aan- en verkoop van onroerend goed zijn wij, in het kader van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) verplicht om onze klanten te identificeren, verifiëren en te toetsen op bepaalde risico's. Dit onderzoek maakt deel uit van het verkoopproces, door op de aanmelding te reageren verleent kandidaat toestemming.

VOORBEHOUD
Verkoop geschiedt onder opschortende voorwaarde alsmede en gunning verkoper alsmede het afronden van het Wwft onderzoek koper met positieve uitkomst.

In de koopovereenkomst worden onderstaande bijzondere bepalingen opgenomen:

VERHUURPLICHT
Koper dient de bestaande opstallen te verhuren conform de regelgeving sociale verhuur voor een periode van ten minste 7 jaar. Indien koper in gebreke is in nakoming van vorenstaande en gedurende 8 dagen na schriftelijke ingebrekestelling door verkoper nalatig blijft in nakoming, zal koper ten behoeve van verkoper een niet voor matiging vatbare, terstond opeisbare boete verschuldigd zijn van € 500.000,- ZEGGE VIJFHONDERDDUIZEND EURO. Voormelde verplichting zal als kwalitatieve verplichting worden gevestigd voor koper en diens rechtsopvolgers voor de duur van 7 jaar na ondertekening akte van levering.

FUNDERINGSHERSTEL
Koper dient binnen 1 jaar na eigendomsoverdracht de fundering te herstellen door een deskundige en gecertificeerde funderingsherstel specialist. Indien koper in gebreke is in nakoming van vorenstaande en gedurende 8 dagen na schriftelijke ingebrekestelling door verkoper nalatig blijft in nakoming, zal koper ten behoeve van verkoper een niet voor matiging vatbare, terstond opeisbare boete verschuldigd zijn van 20% van de koopsom. Voormelde verplichting zal als kwalitatieve verplichting worden gevestigd voor koper en diens rechtsopvolgers voor de duur van 7 jaar na ondertekening akte van levering.

OPLEVERING AS-IS
Het gekochte zal aan koper worden overgedragen “as is” en door koper worden aanvaard in de staat waarin dit zich alsdan bevindt inclusief maar niet uitsluitend bekende en onbekende, visuele en verborgen gebreken, lasten en beperkingen en met het werkelijke gebruik ten tijde van de levering en overigens inclusief alle risico’s daarvan, en met de daarvoor op dat moment geldende bestemming. De artikelen 7:15, 7:17, 7:20, 7:23 en 6:228 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de koop en de daaruit voortvloeiende levering. Koper heeft zelf onderzoek gedaan of kunnen doen naar de bouwkundige en/of technische staat van het gekochte. Verkoper is jegens koper nimmer aansprakelijk voor gebreken (zichtbaar of onzichtbaar) en geeft geen garanties dienaangaande. Verkoper zal geen enkele verplichting aanvaarden of garanties en vrijwaringen geven ten aanzien van de bouwkundige-, technische-, juridische-, fiscale-, financiële-, commerciële-, planologische- en milieukundige staat van het gekochte.

ZEKERHEIDSSTELLING
De borgstelling bedraagt 20% van de koopsom. Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van koper zal deze uiterlijk op ## / ## / 2024 een schriftelijke door een bankinstelling/waarborgsom afgegeven bankgarantie doen stellen voor een bedrag van € ####,=, zegge (####) . Deze bankgarantie/waarborgsom moet onvoorwaardelijk zijn en voortduren tot ten minste 13 (DERTIEN) maanden na de overeengekomen datum van eigendomsoverdracht. Zodra aan de verplichte funderingsherstel binnen 1 jaar is voldaan en is aangevangen met de sociale verhuur zal de bankgarantie/waarborgsom komen te vervallen.

INTEGRITEITSTOETS KOPER
* Positieve Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), niet ouder dan 1 jaar.
* Is de koper een natuurlijk persoon? Dan moet de VOG de functieaspecten 12, 41 en 43 vermelden.
* Is de koper een rechtspersoon? Dan is de VOG van rechtspersoon vereist, met als doel 'aankoop van corporatiewoningen'.
De Autoriteit woningcorporaties kan een BIBOB-integriteitsonderzoek doen naar de koper (Bijzonder Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur).

OPSCHORTENDE VOORWAARDE
Deze overeenkomst is aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat voor, of uiterlijk op 4 maanden na datum volledige ondertekening koopovereenkomst, verkoper een bevestiging van toestemming van de verkooptransactie heeft ontvangen van het bevoegd orgaan, Autoriteit Woningcorporaties en het bestuur van woningcorporatie Parteon, tot het aangaan van deze overeenkomst. Verkoper dient er voor zorg te dragen dat koper uiterlijk op de (3e) werkdag na het verstrijken van bovengenoemde periode van 4 maanden, schriftelijk bericht heeft ontvangen over het al dan niet vervuld zijn van deze voorwaarde.

OUDERDOMSCLAUSULE
De onroerende zaak is van oudere bouwdatum. Bij koop zal koper aanvaarden alle in verband met de dienovereenkomstige staat en de daarmede voorzienbare en/of te verwachten tekortkomingen van de onroerende zaak, in het bijzonder met betrekking tot leidingen, lozingen, daken en eventuele installaties, ook voor zover die een tijdelijke belemmering zouden kunnen zijn voor het normaal gebruik van de onroerende zaak.

BESTEMMING/HERONTWIKKELING
De huidige bestemming van het gekochte is bekend bij koper. Indien koper het gekochte wil gebruiken voor andere doeleinden c.q. wil herontwikkelen geldt dat dit voorgenomen gebruik c.q. deze herontwikkeling geheel voor rekening en risico van koper komt. Koper heeft zelf een onderzoek ingesteld c.q. kunnen instellen naar de gebruiksmogelijkheden van het gekochte in de ruimste zin en de mogelijkheden om op het gekochte de door hem gewenste bestemming te realiseren. Koper heeft er ook willens en wetens voor gekozen om geen voorwaarden of voorbehouden te maken op dit punt. Voor zover de gemeente uitlatingen heeft gedaan over een mogelijke (her)bestemming kan koper hieraan geen rechten ontlenen en staat verkoper hier niet voor in.

DISCLAIMER
Koper accepteert dat verkoper geen enkele verplichting op zich neemt ten aanzien van het beoogde gebruik en/of bestemming en/of de door koper beoogde herontwikkeling en verkoper er niet voor instaat dat de onroerende zaak die feitelijke eigenschappen zal bezitten die nodig zijn voor het door koper gewenste gebruik en geen garanties wil en/of kan verstrekken over de huidige (bouwkundige, technische, planologische en milieukundige) staat van de onroerende zaak en de geschiktheid voor het door koper voorgenomen gebruik c.q. de voorgenomen bestemming en realisatiemogelijkheden. Het beoogde gebruik en/of herontwikkeling geschiedt aldus geheel voor rekening en risico van koper en dit risico is verdisconteerd in de koopprijs. Eventueel verschuldigde gemeentelijke bijdragen in verband met een eventuele herontwikkeling komen voor rekening en risico van koper.

Toon meer

Algemeen

Vraagprijs € 850.000 k.k.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie belegging
Bouwjaar 1920
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Dubbelebuurt 18
Plaats Wormerveer
Provincie Noord holland
Land Nederland
Ligging
  • In woonwijk

Belegging

Soort belegging woonruimte
Aantal huurders 8

Energie

Energielabel E
Energielabel einddatum 2026-11-30

Onderhoud

Onderhoud binnen Matig tot redelijk
Onderhoud buiten Redelijk

Bedrijfstakken in

Ontdek het object

Dubbelebuurt 18, 1521 DC, Wormerveer

Locatie

Dubbelebuurt 18, 1521 DC, Wormerveer

Schaduwwijzer

Zaandam
Heeft u vragen?
Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.