Hazepad 57 , 1544 PW, Zaandijk

  • G
prijs op aanvraag
Zaandam
Heeft u vragen?
Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Omschrijving

TE KOOP: Beleggingsobject Hazepad 57 t/m 67 Zaandijk bestaat uit 1 perceel grond met 5 opstallen. 3 Verhuur woningen die gerenoveerd moeten worden, 1 atelier en 1 berging. Voor dit beleggingsobject geldt een minimale publicatie duur van 3 weken. De belegging wordt...

Toon meer

Kenmerken

Bedrijfstakken in

TE KOOP: Beleggingsobject
Hazepad 57 t/m 67 Zaandijk bestaat uit 1 perceel grond met 5 opstallen. 3 Verhuur woningen die gerenoveerd moeten worden, 1 atelier en 1 berging. Voor dit beleggingsobject geldt een minimale publicatie duur van 3 weken. De belegging wordt niet in delen verkocht. Aan de koper worden aanvullende voorwaarde gesteld welke hieronder staan vermeld.

Op een top locatie in Oud Zaandijk bieden wij namens woningcorporatie Parteon een perceel grond aan met veel mogelijkheden. Dit gedeelte van het Hazepad heeft zowel aan de voor- als achterzijde vaarwater en is autovrij. De huidige situatie bestaat uit 1 kadastraal perceel van 945 m² eigen grond met daarop 3 woningen en 2 bijgebouwen, waarbij de achtertuinen zijn gelegen op het zuiden. Indien gewenst kan koper het splitsen in 5 percelen. Dit scenario omschrijven wij hieronder.

Aanvullende bijzondere kenmerken en voorwaarde:
- Hazepad 57-#: perceel van circa 137 m², thans bebouwd met een berging en in gebruik als tuin. Dit perceel maakt onderdeel uit van woonhuis Hazepad 57.

- Hazepad 57: perceel van circa 194 m², vrijstaande woning, leeg, herstel verplichting fundering binnen 1 jaar na aankoop en renovatie van de nodige voorzieningen voor gebruik als woonruimte. Sociale verhuur verplichting gedurende minimaal de eerste 7 jaar na aankoop.

- Hazepad 59-61: perceel van circa 236 m², voorheen 2 woningen nu 1, sociaal verhuurd, herstel verplichting fundering binnen 1 jaar na aankoop en renovatie van de nodige voorzieningen voor gebruik als woonruimte. Zittende huurder wenst terug te keren na herstel fundering en renovatie. Parteon zal zorgdragen voor een tijdelijke woonruimte tijdens de werkzaamheden en bijdragen in de verhuiskosten van zittende huurder.

- Hazepad 63-65: perceel van circa 229 m², voorheen 2 woningen nu 1, leeg, herstel verplichting fundering binnen 1 jaar na aankoop en renovatie van de nodige voorzieningen. Herstel verplichting van de fundering binnen 1 jaar na aankoop en renovatie van de nodige voorzieningen voor gebruik als woonruimte. Sociale verhuur verplichting gedurende minimaal de eerste 7 jaar na aankoop.

- Hazepad 67: perceel van circa 130 m², thans bebouwd met een berging/atelierruimte en in gebruik als tuin van het naastgelegen woonhuis 63-65.

In de koopovereenkomst worden onderstaande bijzondere bepalingen opgenomen:

- Opschortende voorwaarde:
Deze overeenkomst is aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat voor, of uiterlijk op 2 maanden na datum volledige ondertekening koopovereenkomst, verkoper een bevestiging van toestemming van de verkooptransactie heeft ontvangen van het bevoegd orgaan, Autoriteit Woningcorporatie en het bestuur van woning corporatie Parteon, tot het aangaan van deze overeenkomst. Verkoper dient er voor zorg te dragen dat koper uiterlijk op de (3e) werkdag na het verstrijken van bovengenoemde periode van 2 maanden, schriftelijk bericht heeft ontvangen over het al dan niet vervuld zijn van deze voorwaarde.

- Verhuurplicht:
Koper dient de bestaande opstallen te verhuren conform de regelgeving sociale verhuur voor een periode van ten minste 7 jaar. Indien koper in gebreke is in nakoming van vorenstaande en gedurende 8 dagen na schriftelijke ingebrekestelling door verkoper nalatig blijft in nakoming, zal koper ten behoeve van verkoper een niet voor matiging vatbare, terstond opeisbare boete verschuldigd zijn van € 500.000,- ZEGGE VIJFHONDERDDUIZEND EURO. Voormelde verplichting zal als kwalitatieve verplichting worden gevestigd voor koper en diens rechtsopvolgers voor de duur van 7 jaar na ondertekening akte van levering.

- Integriteitstoets Koper:
* Positieve Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), niet ouder dan 1 jaar.
* Is de koper een natuurlijk persoon? Dan moet de VOG de functieaspecten 12, 41 en 43 vermelden.
* Is de koper een rechtspersoon? Dan is de VOG van rechtspersoon vereist, met als doel 'aankoop van corporatiewoningen'.
De Autoriteit woningcorporaties kan een BIBOB-integriteitsonderzoek doen naar de koper (Bijzonder Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur).

- Gunning:
Koper verstrekt een toelichting op welke manier koper kan voldoen aan de genoemde bijzondere voorwaarde en bepalingen.

- Eigendomsoverdracht:
De akte van levering zal gepasseerd worden op ## / ## / 2022 of zoveel eerder of later als partijen tezamen nader overeenkomen, ten overstaan van een notaris verbonden aan notariskantoor Zaannotarissen gevestigd te Zaandam, hierna verder te noemen notaris.

- Gemeentelijk monument:
Koper is er mee bekend dat het verkochte is aangewezen als toekomstig gemeentelijke monument. Sloop is niet toegestaan.

- Zekerheidsstelling nakoming, verplichting funderingsherstel en renovatie:
De borgstelling bedraagt 20 % van de koopsom. Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van koper zal deze uiterlijk op ## / ## / 2022 een schriftelijke door een bankinstelling/waarborgsom afgegeven bankgarantie doen stellen voor een bedrag van € ####,=, zegge (####) . Deze bankgarantie/waarborgsom moet onvoorwaardelijk zijn en voortduren tot ten minste 13 (DERTIEN) maanden na de overeengekomen datum van eigendomsoverdracht. Zodra aan de verplichte funderingsherstel binnen 1 jaar is voldaan en is aangevangen met de sociale verhuur zal de bankgarantie/waarborgsom komen te vervallen.

- Bodeminformatie:
Geïnteresseerde kunnen het verkennend bodemonderzoek uit 2022 opvragen bij de verkopend makelaar. Er is geen asbest inventarisatie aanwezig.

- As-is
Het gekochte zal aan koper worden overgedragen “as is” en door koper worden aanvaard in de staat waarin dit zich alsdan bevindt inclusief maar niet uitsluitend bekende en onbekende, visuele en verborgen gebreken, lasten en beperkingen en met het werkelijke gebruik ten tijde van de levering en overigens inclusief alle risico’s daarvan, en met de daarvoor op dat moment geldende bestemming. De artikelen 7:15, 7:17, 7:20, 7:23 en 6:228 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de koop en de daaruit voortvloeiende levering. Koper heeft zelf onderzoek gedaan of kunnen doen naar de bouwkundige en/of technische staat van het gekochte. Verkoper is jegens koper nimmer aansprakelijk voor gebreken (zichtbaar of onzichtbaar) en geeft geen garanties dienaangaande. Verkoper zal geen enkele verplichting aanvaarden of garanties en vrijwaringen geven ten aanzien van de bouwkundige-, technische-, juridische-, fiscale-, financiële-, commerciële-, planologische- en milieukundige staat van het gekochte.

- Bestemming/herontwikkeling
De huidige bestemming van het gekochte is bekend bij koper. Indien koper het gekochte wil gebruiken voor andere doeleinden c.q. wil herontwikkelen geldt dat dit voorgenomen gebruik c.q. deze herontwikkeling geheel voor rekening en risico van koper komt. Koper heeft zelf een onderzoek ingesteld c.q. kunnen instellen naar de gebruiksmogelijkheden van het gekochte in de ruimste zin en de mogelijkheden om op het gekochte de door hem gewenste bestemming te realiseren. Koper heeft er ook willens en wetens voor gekozen om geen voorwaarden of voorbehouden te maken op dit punt. Voor zover de gemeente uitlatingen heeft gedaan over een mogelijke (her)bestemming kan koper hieraan geen rechten ontlenen en staat verkoper hier niet voor in.

Koper accepteert dat verkoper geen enkele verplichting op zich neemt ten aanzien van het beoogde gebruik en/of bestemming en/of de door koper beoogde herontwikkeling en verkoper er niet voor instaat dat de onroerende zaak die feitelijke eigenschappen zal bezitten die nodig zijn voor het door koper gewenste gebruik en geen garanties wil en/of kan verstrekken over de huidige (bouwkundige, technische, planologische en milieukundige) staat van de onroerende zaak en de geschiktheid voor het door koper voorgenomen gebruik c.q. de voorgenomen bestemming en realisatiemogelijkheden. Het beoogde gebruik en/of herontwikkeling geschiedt aldus geheel voor rekening en risico van koper en dit risico is verdisconteerd in de koopprijs. Eventueel verschuldigde gemeentelijke bijdragen in verband met een eventuele herontwikkeling komen voor rekening en risico van koper.

Toon meer

Algemeen

Vraagprijs prijs op aanvraag
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie belegging
Bouwvorm Nieuwbouw

Locatie

Adres Hazepad 57
Plaats Zaandijk
Provincie Noord holland
Land Nederland
Ligging
  • In woonwijk

Belegging

Soort belegging woonruimte
Aantal huurders 3

Energie

Energielabel G
Energielabel einddatum 2029-05-07

Onderhoud

Onderhoud binnen Slecht
Onderhoud buiten Slecht

Bedrijfstakken in

Ontdek het object

Hazepad 57, 1544 PW, Zaandijk

Locatie

Hazepad 57, 1544 PW, Zaandijk

Zaandam
Heeft u vragen?
Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

 

Meer informatie